Astronomical Knowledge

七姊妹星團,又叫M45,響中國叫昴宿星團,係響金牛座一個疏散星團。響一班最近地球嘅星團之中,因為佢可以響冬季星空之中以肉眼觀察(另一個就係畢星團),所以亦都係最出名。

星團主要係熾熱嘅藍星組成。響距今一年之內形成。星星周圍嘅塵形成一層暗黑嘅反射星雲。以前以為嗰啲塵係星團形成時嘅遺物,但係而家知道,原來只係星團咁啱行過一團無啦更嘅塵雲被吸附響佢哋嘅周圍。天文學家估計星團都仲有兩五千萬年「命」。之後佢會畀銀河旋臂同巨形分子雲引力作用而扯開。

 

 

獵戶座大星雲M42,NGC 1976)是一個位於獵戶座的瀰漫星雲,距地球1344 ± 20光年,為最接近我們的一個恆星形成區。它的亮度相當高,在全天僅次於船底座星雲,在無光害的地區用肉眼就可觀察。

 

獵戶座(Orion)是一個非常顯著的星座,也許是夜空中最出名的一個。全世界的人都能看到它那些分布在天赤道上耀眼的星,也是各地人都認得的星座,也因此獵戶座一直有星座之王的美譽,形如獵人俄里翁站在波江座的河岸,身旁有他的兩頭獵犬大犬座小犬座,與他一起追逐著金牛座。一些其他的獵物如天兔座都在他的附近。

 

銀河系(Milky Way 古稱銀河天河星河天漢銀漢等)是太陽系所處的星系。它包含1,000至4,000億顆恆星(1–4×1011)、數千個星團星雲,屬於棒渦星系系統,還包含各種星際氣體星際塵埃。其直徑約為100,000光年,中心厚度約為12,000光年,可見物質總質量是太陽質量的1400億倍。太陽系是這個龐大星系的恆星之一,而我們居住的地球則屬於太陽系中的一個行星

太陽耀斑

太陽表面不時會有太陽耀斑的爆發。耀斑是一種劇烈的太陽活動現象,與太陽上某處急劇放出電磁波及大量帶電荷粒子(主要為電子)有關。但是,形成耀斑的物理機制是甚麼呢?

自發展了先進的儀器後,太陽便被密切監視著。科學家發現太陽耀斑通常在接近黑子附近爆發,這個地方有比較大的磁場。科學家們普遍認同耀斑爆發釋出的能量是儲存在磁場中,磁場的磁力線從太陽表面向上伸延至日冕,並呈拱型環狀,這些環狀磁場困著極高溫的氣體,氣體溫度達一千萬至四千萬度,這高溫使氣體釋出遠紫外線輻射和X-射線。但困在磁場中的能量是怎樣轉化成光和熱呢?

木星大紅斑(英語:Great Red Spot,簡稱GRS)

是一個在木星的南赤道帶邊緣存在了很久的反氣旋旋渦,它看上去是一個非常穩定的特徵,有很多證據表明它已經被持續觀測了350年。

大紅斑是逆時針旋轉的,週期大約是6地球日。它的直徑是東西長24–40,000公里,和南北寬12–14,000公里,大到足以放進2-3個地球。

北斗七星是由大熊座的七顆明亮的恆星組成。在北天排列成(或)形,常被當作指示方向和認識星座的重要標誌。因為這七顆星較易被觀星者辨認出來,所以成為一個明顯且重要的星群

北斗七星之名始見於漢代緯書《春秋運斗樞》:「第一天樞,第二天璇,第三天機,第四天權,第五玉衡,第六開陽,第七瑤光。第一至第四為魁,第五至第七為標,合而為斗。」

通過斗口的兩顆星連線,朝斗口方向延長5倍可以找到北極星,這兩顆也稱作「指極星」。

© 2018 All Rights ReservedAddress : Jat Min Chuen ShatinTel : 26471358Fax : 26479606Visitors : 3857308
Powered By Friendly Portal System 8.47